ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του. 

Σχετικά με την εισαγωγή πτυχιούχων άλλων Τμημάτων AEI και ΤΕΙ στο Τμήμα Φιλοσοφίας, από το ακαδ. έτος 2005-2006 η με αριθμ. 69/28-6-2005 Γ. Σ. αποφάσισε ομόφωνα την κατάργηση εισαγωγής στο Τμήμα με βαθμό πτυχίου. Η κατάταξη θα γίνεται ύστερα από ειδικές κατατακτήριες εξετάσεις στο Α΄ ή Γ΄ εξάμηνο σπουδών του Τμήματος (135/25-4-2012 Γ.Σ.) ύστερα από επιτυχή εξέταση σε τρία μαθήματα σύμφωνα με το άρθρο 2 της αριθμ. Φ2/121871/Β3/3-11-2005 υπουργικής απόφασης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας από 1-15 Νοεμβρίου και οι εξετάσεις διενεργούνται σύμφωνα με το Νόμο 4128  (ΦΕΚ 268/10-12-2013, τ. Α΄) από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδ. έτους.

Για το ακ. έτος 2024-2025 θα εξεταστούν τα μαθήματα:

Αρχαία Φιλοσοφία, Νεότερη Φιλοσοφία και Ηθική Φιλοσοφία (Βλ. ύλη.)

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή των πτυχιούχων άλλων Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Παν/μίου Κρήτης, για το ακαδ. έτος 2024-2025 είναι οι εξής:

ΗμερομηνίαΜάθημαΏραΑίθουσα
 

 

   
 

 

   
 

 

   

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον ΔΟΑΤΑΠ.

 

Ύλη μαθημάτων
Σε μορφή Adobe PDF (.pdf)


Αίτηση