Το Τμήμα προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης στη Φιλοσοφία και στη Βιοηθική και συμμετέχει, επίσης, στη λειτουργία Διατμηματικών ή Διιδρυματικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Στους πιο κάτω συνδέσμους θα βρείτε πληροφορίες για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. 

 

 

 ΠΜΣ «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία»  

 

 ΔΠΜΣ «Βιοηθική»

 

 ΔΠΜΣ «Εγκέφαλος και Νους» 

 

 ΔΠΜΣ «Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών» 

 

 ΔΠΜΣ «Συστηματική Φιλοσοφία» 

 

 ΜΑ in Greek and Chinese Civilizations: a Comparative Approach 

 

 Athens MA in Ancient Philosophy