Το Τμήμα ΦΚΣ παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας στη Φιλοσοφία σε επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος. Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες υποβάλλουν στη γραμματεία του Τμήματος αίτηση εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει ο σχετικός Κανονισμός του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

 

 Κανονισμός Π.Κ. για τη Μεταδιδακτορική Έρευνα

 

 Αίτηση Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

 

 Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές Τμήματος