Αρχείο εκδηλώσεων 2019-2020

12.Μάι.20

8:00 am - 8:00 am

Ρέθυμνο

 


Διάλεξη του Δρ. Βαγγέλη Αθανασόπουλου, Διδάσκοντα στη θέση Παναγιώτη και Έφης Μιχελή,  με τίτλο: «Προς μια ανθρωπολογική αισθητική της διαδήλωσης: οι φωτογραφίες του αρχείου Serge Collet»

 Πε­ρί­λη­ψη: Μέ­σα από την πα­ρου­σί­α­ση του αρ­χεί­ου Serge Collet που φυ­λάσ­σε­ται στο Ερ­γα­στή­ριο του Τμή­μα­τος Φι­λο­σο­φι­κών και Κοι­νω­νι­κών Σπου­δών:  "Οπτι­κή Αν­θρω­πο­λο­γία. Ει­κό­να, Μου­σι­κή, Κεί­με­νο", η διά­λε­ξη επι­κε­ντρώ­νει στη χρή­ση της φω­το­γρα­φι­κής ει­κό­νας ως μέ­σου συ­στη­μα­τι­κής ανά­λυ­σης των κοι­νω­νι­κών κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων στη Γαλ­λία στη δε­κα­ε­τία του 1970. Σκο­πός της εί­ναι να σκια­γρα­φή­σει το ρό­λο της φω­το­γρα­φί­ας στη σύ­στα­ση αυ­τού που θα ονο­μά­σου­με αι­σθη­τι­κή της δια­δή­λω­σης, επα­να­προσ­διο­ρί­ζο­ντας την επι­στη­μο­λο­γι­κή σχέ­ση ανά­με­σα στον πα­ρα­τη­ρη­τή και το πα­ρα­τη­ρού­με­νο φαι­νό­με­νο. Στο πλαί­σιο αυ­τό θα πα­ρου­σια­στεί και θα συ­ζη­τη­θεί μια επι­λο­γή φω­το­γρα­φιών από το αρ­χείο, αντι­προ­σω­πευ­τι­κών του τρό­που με τον οποίο ο Serge Collet αντι­λαμ­βα­νό­ταν τη χρή­ση της ει­κό­νας ως ερ­γα­λείο έρευ­νας και συλ­λο­γι­κής μνή­μης.

Δείτε μαγνητοσκοπημένη την διάλεξη: https://youtu.be/7ZcPjEqrPs8