Επταμελής Επιτροπή για τη μονιμοποίηση του κ. Καραμανώλη στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή του οικείου Τμήματος στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Φιλοσοφία»:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής
Δεν ορίστηκαν λόγω έλλειψης άλλων μελών ΔΕΠ με συνάφεια στο αντικείμενο
 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής
 1. Ιεροδιακόνου Aικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία»
 2. Καλλιγάς Παύλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Φιλοσοφία»
 3. Καρασμάνης Βασίλειος, Καθηγητής, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Τομέας Ανθρωπιστικών Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Φιλοσοφία και Επιστήμη»
 4. Κάλφας Βασίλειος, Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γνωστικό αντικείμενο «Συστηματική Φιλοσοφία»
 5. Ράγκος Σπυρίδων, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών, γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία και Φιλοσοφία»
 6. Πέτσιος Κων/νος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Φιλοσοφίας – Αρχαία Ελληνική και Νεοελληνική Φιλοσοφία»
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής
 1. Σκαλτσάς Θεόδωρος, Καθηγητής, Department of Philosophy, University of Edinburgh, γνωστικό αντικείμενο «Ancient Greek Philosophy, Contemporary Philosophy, Philosophy of Cognitive Science, Philosophy of Education
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής
Δεν ορίστηκαν λόγω έλλειψης άλλων μελών ΔΕΠ με συνάφεια στο αντικείμενο
 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής
 1. Ζωγραφίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γνωστικό αντικείμενο  «Ελληνιστική και Βυζαντινή Φιλοσοφία»
 2. Μαραγγιανού Ευαγγελία, Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, γνωστικό αντικείμενο  «Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία»
 3. Τερέζης Χρήστος, Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική & Βυζαντινή Φιλοσοφία»
 4. Θανασάς Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γνωστικό αντικείμενο, «Ιστορία της Φιλοσοφίας»
 5. Πρωτόπαππα – Μαρνέλη Μαρία, Καθηγήτρια, Διευθύντρια Ερευνών - Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας Ακαδημία Αθηνών, γνωστικό αντικείμενο  «Αρχαία Ελληνική  Φιλοσοφία – Ελληνική Φιλοσοφία – Ευρωπαϊκή Αναγέννηση μέχρι τον 17ο αιώνα»
 6. Κόντος Παύλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας Πανεπιστήμιο Πατρών, γνωστικό αντικείμενο «Οντολογία – Ηθική – Φαινομενολογία»
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ από Α.Ε.Ι. της Αλλοδαπής
 1. McKirahan Richard, Kαθηγητής, Classics Department Pomona College, γνωστικό αντικείμενο Philosophy, Classical Studies